O katedri

Nastava

Redovna nastava

Prema trenutno važećem planu nastave a u skladu sa Bolonjskom deklaracijom, nastava na Katedri je organizovana kroz obavezne predmete i obaveznu izbornu oblast:

Obavezni predmeti:

Opšta klinička dijagnostika, Bolesti kopitra, Bolesti malih životinja, Bolesti živine, Bolesti divljih životinja.

Obavezna izborna oblast:

Klinčka patologija i terapija socijalnih životinja

Teoretska nastava se realizuje u predavaonici i biblioteci Katedre, a praktična nastava u ambulantama i bolničkom delu Klinke za male životinje i konje. Osim toga, deo nastave se odvija na Beogadskom hipodromu, lovištima u okolini Beograda i na živinarskim farmama

Poslediplomska nastava

Nastavici i saradnci Katedre su uključeni u trenutno postojeće vidove posediplomske nastave (doktorske akademske studije i akademska specijalizacija)

Stručni rad

Stručni rad Katedre je neposredno vezan za nastavnu delatost, a odvija se u prijemnoj ambulanti, ambulati za kožne bolesti, kardiološkoj ambulanti, ambulanti za neurologiju, kabinetu za ultrazvuk, ambulanti za gastroenterologiju, ambulatni za egzotične kućne ljubimce i u bolničkom delu, u kome su stacionirani pacijenti.

Katedra takođe raspolaže ambulantom za pregled i lečenje konja, kao i stacionarnim prostorom za ove životinje.

Publicistika Katedre i aktivnosti vezane za edukaciju veterinara

Poslednjih godina su nastavnci i saradnici Katedre objavili veći broj osnovnih i pomoćnih udžbenika, stručnih i popularnih publikacija vezanih za bolesti konja, bolesti mesojeda, bolesti divljih životinja i bolesti egzotičnih životinja. Tokom poslednje 2 godine, u oranizacji Veterinarske komore Srbije, natavnici Katedre su održali veći broj edukativnih predavanja i kurseva u smislu kontinuiranog usavršavanja veterinara praktičara. Takođe, Katedra već duže godina u kontinuitetu organizuje godišnje savetovanje veterinarskih kliničara pod nazivom Clinica Veterinaria.

Perspektiva daljeg razvoja Katedre

Dalji razvoj Katedre za narednu godinu u najkonkretijem smislu podrazumeva:

  • Obnavljanje kadra, tj. primanje novih saradnika
  • Uvođenje novih dijagnostčkih procedura i laboratorijskih tehnika
  • Uvećanje kapaciteta prostora za stacionarno lečenje pacijenata

KLINIKA ZA MALE ŽIVOTINJE

Fakulteta veterinarske medicine u Beogradu

Ambulanta Klinike za male životinje pri Katedri za bolesti kopitara, mesojeda, živine i divljači Fakulteta veterinarske medicine u Beogradu prima pacijente svakog radnog dana u vremenu od 9,00-20,00 h, subotom od 9,00-19,00 h i nedeljom od 9,00,h do 14,00h, telefon ambulante je 011/3611809.

Stručno obrazovni rad u ambulanti zasniva se na radu nastavnika i saradnika zaposlenih na samoj klinici i to deset doktora veterinarskih nauka u zvanjima profesora, docenta i asistenta Beogradskog univerziteta i dva veterinara specijaliste. Svakodnevno, u ambulanti su dežurna dva nastavnika (asistent, docent ili profesor), po dva stažera,i jedan stručni saradnik. U ambulanti za male životinje odvijaju se praktične vežbe, u okviru nastave studentima završnih godina fakulteta, gde sistemom kruženja jedan broj studenata boravi u ambulanti, a drugi deo u bolnici. Na klinici za male životinje postoji bolnički blok, gde se takođe odvija aktivni nastavni proces i gde se svakodnevno opserviraju ležeći pacijenti uz stručnu pomoć stažera i dežurnog veterinara. Bolnica je u tipu „dnevne bolnice“ čije je radno vreme svakog radnog dana od 8,00 h do 22,00h, a vikedom i praznikom od 8,00h do 20,00h.

Na klinici su pored prijemne ambulante u kojoj se vrši osnovna trijaža pacijenata oformljene i specijalistički kabineti u kojima rade visokoobučeni vetrinari sa najmodernijom dijagnostičkom opremom:

  1. Specijalistički kabinet za dermatologiju – radi sredom od 10,00h do 14,00h i od 16,00h do 20,00h i četvrkom od 16,00h do 20,00h.
  2. Specijalistički kabinet za endoskopsku dijagnostiku – radi svakog radnog dana po zakazivanju od 9,00h do 14,00h.
  3. Specijalistički kabinet za ultrazvučnu dijagnostiku – radi svakog radnog dana od 9,00h do 14,00h
  4. Specijalistički kabinet za kardiologiju – radi utorkom od 9,00h do 14,00h i četvrtkom od 16,00h do 20,00h.
  5. Specijalistički kabinet za neurologiju – radi svakog dana od 9,00h do 14,00h.
  6. Specijalistički kabinet za onkologiju – radi svakog radnog dana od 9,00h do 14,00h.
  7. Specijalistički kabinet za bolesti ptica i egzotičnih kućnih ljubimaca – radi svakog radnog dana od 9,00h do 14,00h (po potrebi / dogovoru i popodne i vikendom).

U okviru klinike se po potrebi izvode hitne hirurške intervencije i laparotomija radi postavljanja definitivne dijagnoze.

AMBULANTA ZA KOPITARE

U okviru Katedre za bolesti kopitara, mesojeda, živine i divljači Fakulteta veterinarske medicine u Beogradau nalazi se i ambulanta za dijagnostiku i terapiju bolesti kopitara. U okviru ove ambulante koja ima i odeljenje na Beogradskom hipodromu odvija se i praktična nastava iz predmeta Bolesti kopitarara, sa četvrte godine studija . Za sada su osposobljena dva odeljenja za prihvat i negu bolesnih konja.